W Poland Nowy Rok przychodzi pierwszy! Wiecie dlaczego?Wiecie, że już o godz 11.oo Nowy Rok 2018 zacznie się w Poland? Tak w Poland, ale… na Kiribati

Wio­ska Poland zosta­ła tak nazwa­na dla uczcze­nia nasze­go roda­ka Sta­ni­sła­wa Peł­czyń­skie­go, któ­ry tra­fił na wyspę, gdy jej miesz­kań­cy mie­li pro­ble­my z nawad­nia­niem plan­ta­cji pal­mo­wych. Polak pomógł im roz­wią­zać pro­blem i na jego cześć osa­dę nazwa­no Poland czy­li Pol­ska. Zatem Nowy Rok 2018 zaczy­na się w Pol­sce o godzi­nie 11.00 cza­su pol­skie­go!

Jeże­li chce­cie poba­wić się z nami w wita­nie Nowe­go Roku w róż­nych miej­scach na świe­cie to zapra­sza­my do wspól­nej zaba­wy!

Co będzie Wam potrzeb­ne?
Przy­go­tuj­cie: mapę świa­ta (MAPA do wydru­ku) lub glo­bus, pinez­ki (lub np pla­ste­li­nę), kolo­ro­we pisa­ki, małe kar­tecz­ki i małe patycz­ki (mogą być zapał­ki bez łeb­ków) oraz przy­go­to­wa­na spe­cjal­nie dla Was ścią­gaw­ka „Witam Nowy Rok 2018”

Zaba­wa pole­ga na tym, aby w wyzna­czo­nych porach spraw­dzać na mapie (lub na glo­bu­sie), gdzie wła­śnie poja­wił się Nowy Rok 2018 . Swo­je odkry­cia zazna­cza­my pisa­ka­mi lub kar­tecz­ka­mi na patycz­kach, gdzie umiesz­cza­my nazwę dane­go miej­sca. To na praw­dę świet­na zaba­wa geo­gra­ficz­na dla całej rodzi­ny!

 

Witamy Nowy Rok 2018 z ekipą Archimedesa:

 • 11:00 — wyspy Kiri­ba­ti na Oce­anie Spo­koj­nym oraz…Poland 😛
 • 12:00 — wyspy Fidżi, Nowa Zelan­dia, Samoa  i… baza polar­na Amud­se­na- Scot­ta na Antark­ty­dzie
 • 13:00 — Pie­tro­paw­łowsk Kam­czac­ki — Rosja, Nowa Kale­do­nia –Oce­ania (tery­to­rium Fran­cji)
 • 14:00 — Syd­ney i Mel­bo­ur­ne — Austra­lia
 • 15:00 — Wła­dy­wo­stok – Rosja, Ade­laj­da — Austra­lia
 • 16:00 – Seul — Korea, Tokio – Japo­nia
 • 17:00 – Pekin i Hong­kong — Chi­ny, Irkuck — Rosja, Kuala Lum­pur — Male­zja, Mani­la — Fili­pi­ny, Perth — Austra­lia, Taipei — Taj­wan, Sin­ga­pur, Ułan Bator – Mon­go­lia
 • 18:00 – Bang­kok – Taj­lan­dia, Dża­kar­ta — Indo­ne­zja, Hanoi — Wiet­nam, Kra­sno­jarsk (Rosja)
 • 19:00 – Asta­na — Kazach­stan, Ban­gla­desz, Omsk  — Rosja
 • 20:00 – Kara­czi — Paki­stan, Male­di­wy, Tasz­kient – Uzbe­ki­stan
 • 21:00 – Baku — Azer­bej­dżan, Dubai — ZEA, Mau­ri­tius, Sesze­le, Tbi­li­si — Gru­zja
 • 22:00 — Addis Abe­ba — Etio­pia, Bag­dad — Irak, Kuwe­it, Moskwa i St.Petersburg — Rosja
 • 23:00 – Beirut — Liban, Stam­buł — Tur­cja, Cypr, Ate­ny — Gre­cja, Kair — Egipt, Try­po­lis ‑Libia, Hel­sin­ki — Fin­lan­dia, Jero­zo­li­ma — Izra­el, Buka­reszt – Rumu­nia, Sofia — Buł­ga­ria,  Tal­linn — Esto­nia, Ryga — Łotwa, Wil­no — Litwa
 • 0:00 – Kra­ków, Ber­lin, Paryż, Rzym, Ber­no, San Mari­no, Pra­ga, Bruk­se­la, Amster­dam, Wie­deń, Bra­ty­sła­wa, Buda­peszt, Zagrzeb, Bel­grad, Sko­pje, Sztok­holm, Oslo, Kopen­ha­ga, Madryd, Tunis
 • 1:00 – Lon­dyn, Lizbo­na, Rey­kja­vík, Dakar — Sene­gal, Dublin — Irlan­dia, Casa­blan­ca – Maro­ko, Wyspy Kana­ryj­skie
 • 2:00 — Azo­ry, Wyspy Zie­lo­ne­go Przy­ląd­ka
 • 3:00 — Połu­dnio­wa Geo­r­gia — USA
 • 4:00 — Buenos Aires — Argen­ty­na, Mon­te­vi­deo — Uru­gwaj, Rio de Jane­iro i Sao Pau­lo — Bra­zy­lia
 • 5:00 – Hali­fax — Kana­da, Para­gwaj, Bar­ba­dos, Małe Anty­le, Domi­ni­ka­na
 • 6:00 — Toron­to i Otta­wa (Kana­da), Nowy Jork, Waszyng­ton, Detro­it  — USA, Hawa­na — Kuba,  Wyspy Baha­ma,  Bogo­ta — Kolum­bia, Lima — Peru
 • 7:00 – Huston i Chi­ca­go – USA, Mexi­co City — Mek­syk, Gwa­te­ma­la, Pana­ma
 • 8:00 – Cal­ga­ry — Kana­da, Denver i Pho­enix — USA
 • 9:00 — Los Ange­les, San Fran­ci­sco, Las Vegas – USA,  Van­co­uver — Kana­da
 • 10:00 – Ancho­ra­ge – Ala­ska (USA)
 • 11:00 – Hono­lu­lu — Hawa­je, Poli­ne­zja Fran­cu­ska
 • 13:00 — Baker Island  — wyspa na Pasy­fi­ku, nie­za­miesz­ka­łe tery­to­rium USA

 

Miłej zaba­wy i szczę­śli­we­go Nowe­go Rok 2018!!! Z nami możesz go powi­tać, aż 26 razy!!!

Tu pobie­rzesz roz­kład powi­ta­nia roku 2018

Jeże­li spodo­bał się nasz pomysł to napisz do nas. Możesz tak­że laj­ko­wać lub udo­stęp­niać nasz post!

A tak bawi­li­śmy się w latach ubie­głych.…

2017

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *