Kreatywne podróże z Azją w tle

Podró­że uczą, bawią i inspi­ru­ją! Podró­że te cał­kiem duże i te zupeł­nie malut­kie… My ostat­nio „podró­żu­je­my” po Azji… Zobacz­cie…

Archimedesowy Bang(s)kok do Tajlandii

Mali podróż­ni­cy tym razem zawę­dro­wa­li do Syja­mu, czy­li do… Taj­lan­dii. Ten pięk­ny, ale zara­zem bar­dzo dla nas egzo­tycz­ny…

Filipowice… czyli polskie Filipiny

W tym tygo­dniu „Mali Podróż­ni­cy” zawę­dro­wa­li na Fili­pi­ny. Dla nas była to podróż nie­zwy­kle egzo­tycz­na. Podróż peł­na nie­spo­dzia­nek, zaga­dek…

Zara si masti, nasha zara sa… cokolwiek to znaczy wpada w ucho!

Indie i… „Zara si masti, nasha zara sa…” — może w koń­cu ktoś się nad nami zli­tu­je i powie…

Bawół, Szczur Pies i… Koza czyli Zabawy z Archimedesem w Chinach

Chi­ny fascy­nu­ją nas od bar­dzo daw­na, stąd też  z wiel­ką rado­ścią przy­ję­li­śmy infor­ma­cje, że nasza wspól­na zaba­wa blo­go­wa „Mali…

Gdzie mieszkał Archimedes, czyli jak Google Earth nauczyło 3 latka geografii

Inter­net to tyl­ko zwy­kły zło­dziej cza­su… Taka nie­chlub­na opi­nia nadal nie­ste­ty poku­tu­je wśród wie­lu rodzi­ców i nauczy­cie­li. Same dzie­cia­ki,…