M jak Miłość czyli… Zakochałem się w MilenieZakochałem się w Milenie

Dawidzie, niewiele wiesz o tym misterium.
Dawidzie, musisz się tyle nauczyć. O tym misterium, które może się wydarzyć, kiedy chłopak spotyka dziewczynę”
/Per Nilsson/

 

Pew­ne­go dnia budzisz się i stwier­dzasz, że two­ja malut­ka słod­ka córecz­ka, nie jest już taka mała i wła­śnie sta­je się nasto­lat­ką. Jesz­cze dosłow­nie wczo­raj bawi­ła się lal­ka­mi, ubie­ra­ła w różo­we sukien­ki i śpie­wa­ła prze­bo­je Arki Noego, a już dziś pro­gra­mu­je w Java Script, czy­ta Har­re­go Pot­te­ra i słu­cha utwo­rów Han­sa z „52” czy „Luxtor­pe­dy”. Zupeł­nie nie­spo­dzie­wa­nie przy­cho­dzi tak­że pierw­sza miłość, któ­ra cał­ko­wi­cie wywra­ca do góry noga­mi świat takie­go mło­de­go czło­wie­ka. No wła­śnie! Takie pierw­sze zauro­cze­nie moja cór­ka ma już za sobą… Podob­no wła­śnie te pierw­sze „moty­le w brzu­chu” pamię­ta się do koń­ca życia. Moje pierw­sze zauro­cze­nie pamię­tam bar­dzo dobrze! Moja „mała nasto­lat­ka” bar­dzo była cie­ka­wa tej histo­rii… I wie­cie co, wyszły z tego cał­kiem faj­ne „bab­skie poga­dusz­ki”. Czy dziew­czyn­ki „zako­chu­ją się”, w taki sam spo­sób jak chłop­cy? Co się dzie­je z mło­dym czło­wie­kiem, kie­dy nagle ktoś bar­dzo mu „się podo­ba”? Tyle pytań i tyle wąt­pli­wo­ści! W takiej sytu­acji szcze­re i peł­ne zaufa­nia roz­mo­wy to oczy­wi­ście pod­sta­wa. Jed­nak jako rodzic i doświad­czo­ny peda­gog  lubię posił­ko­wać się w takich sytu­acjach tak­że cie­ka­wą lite­ra­tu­rą dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Jed­ną z takich pozy­cji, któ­re war­to mieć na uwa­dze to książ­ka — „Zako­cha­łem się w Mile­nie”.

 

Zakochałem się w Milenie

 

Zakochałem się w Milenie i… nie wiem co z tym zrobić

Oto pozna­je­my Dawi­da, chłop­ca, któ­ry wła­śnie po raz pierw­szy w życiu się zako­chał. Obiek­tem jego mło­dzień­czych wes­tchnień jest kole­żan­ka z kla­sy — Mile­na.

 

Zakochałem się w Milenie

 

Towa­rzy­szy­my Dawi­do­wi w jego życiu domo­wym i szkol­nym zale­d­wie przez pięć krót­kich dni. To jed­nak wystar­cza­ją­cy czas, aby nie tyl­ko polu­bić chłop­ca, ale tak­że spró­bo­wać zro­zu­mieć moty­wy jego postę­po­wa­nia. 

 

Zakochałem się w Milenie, czyli co motyle robią w moim brzuchu…?

Dawid za wszel­ka cenę usi­łu­je zwró­cić na sie­bie uwa­gę Mile­ny. Każ­de­go dnia domy­śla nowy, jak sam przy­pusz­cza świet­ny plan i… cią­gle efekt jest ten sam. Nie­ste­ty dziew­czy­na zda­je się zupeł­nie go nie zauwa­żać!

Jak się oka­zu­je żar­ty nie są ani wystar­cza­ją­co śmiesz­ne, ani też ory­gi­nal­ne. Nie spraw­dza się rów­nież ani meto­da „na kujo­na”, ani „na łobu­za”.

Na doda­tek doro­śli też nic nie rozu­mie­ją… Dawid odczu­wa nie tyl­ko total­ny cha­os myśli, ale rów­nież dozna­je skraj­nych emo­cji. Eks­cy­ta­cji i eufo­ria na prze­mian, wal­czą ze skrę­po­wa­niem i bra­kiem wia­ry w powo­dze­nie.

 

Zakochałem się w Milenie

 

Zakochałem się w Milenie

 

Zakochałem się w Milenie

 

Chło­piec jest co raz bar­dziej roz­ko­ja­rzo­ny, zanie­dbu­je swo­je obo­wiąz­ki a wszy­scy wko­ło nie mogą zro­zu­mieć, co się z nim wła­ści­wie dzie­je. Na dru­gi plan scho­dzą kole­dzy, zaję­cia szkol­ne a nawet jego wła­sny pies.

 

Zakochałem się w Milenie

 

Wielka lekcja miłości…

Zako­cha­łem sie w Mile­nie to nie­zwy­kle czu­łe, wraż­li­we i mega empa­tycz­ne potrak­to­wa­nie pierw­sze­go zauro­cze­nia. Nie będę zdra­dzać, czy Dawid zdo­bę­dzie ser­ce Mile­ny, bo nie chce wam zabie­rać rado­ści pozna­nia tej histo­rii w cało­ści. Decy­du­ją­cą rolę ode­gra tu jed­nak… Bunia! Kim jest Bunia? To już musi­cie spraw­dzić sami! A naj­le­piej sprawdź­cie to razem ze swo­imi dora­sta­ją­cy­mi pocie­cha­mi.

 

Zakochałem się w Milenie

 

Post powstał w ramach udzia­łu w mię­dzy­blo­go­wym pro­jek­cie czy­tel­ni­czym — Cza­ro­wa­nie przez czy­ta­nie.

 

Per Nils­son
Zako­cha­łem się w Mile­nie
Wydaw­nic­two Zaka­mar­ki
ISBN 978–83-7776–097‑0

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Cza­ro­wa­nie przez czy­ta­nie”.


Logo projektu Czarowanie przez czytanie


 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *