KumploBook — Dogrywka czyli kreatywne dzieciństwo na start!Kumplobook dogrywka

Wyobrażasz sobie życie bez komórki. Tylko przez chwilę, przez jedną godzinę. Zapominasz, że ją masz. Przez 60 minut nie scrollujesz, tylko się na serio kumplujesz! Tylko Ty i Twój kumpel. Realny nie wirtualny.

Wie­dzie­li­ście, że dzie­ci do 3 roku życia w ogó­le nie powin­ny oglą­dać tele­wi­zji, bawić się „na kom­pu­te­rze” czy grać na table­cie lub komór­ce?! Spe­cja­li­ści twier­dzą, że nie­co star­sze dzie­cia­ki, do ok 7 roku życia, powin­ny korzy­stać z tych mediów pół godzi­ny dzien­nie, młod­sze nasto­lat­ki oko­ło godzi­ny a star­sze mak­sy­mal­nie 2 godzi­ny. Tym­cza­sem bada­nia wska­zu­ją, że dzie­ci nie tyl­ko zbyt wcze­śnie mają kon­takt ze szkla­nym ekra­nem i świa­tem wir­tu­al­nym, ale przede wszyst­kim trwa on zde­cy­do­wa­nie zbyt dłu­go! Nad­miar bodź­ców, fał­szy­wy obraz świa­ta, spły­ce­nie poczu­cia este­ty­ki, ety­ki i moral­no­ści, zanik wraż­li­wo­ści, pro­wa­dzi osta­tecz­nie do zabu­rzeń emo­cjo­nal­nych, nie­wła­ści­wych rela­cji spo­łecz­nych i roz­luź­nie­nia wię­zów rodzin­nych. Na szczę­ście ist­nie­je bar­dzo wie­le spo­so­bów, aby nasze dzie­cia­ki zechcia­ły ogra­ni­czyć korzy­sta­nie z tych wszyst­kich mediów. My jako reme­dium pro­po­nu­je­my poka­zać naszym dzie­cia­kom Kum­plo­Bo­ok — Dogryw­ka! Książ­ka dla praw­dzi­wych przy­ja­ciół.

 

Kumplobook dogrywka


Wyeliminować czy ograniczyć ?

Małe dzie­ci świet­nie roz­wi­ja­ją się bez tele­wi­zji, kom­pu­te­ra czy komór­ki. W przy­pad­ku star­szych dzie­ci i mło­dzie­ży cał­ko­wi­te wyeli­mi­no­wa­nie tych mediów może być bar­dzo trud­ne czy wręcz nie­moż­li­we. Nie­zna­jo­mość takiej czy innej baj­ki, fil­mu lub gry, może być powo­dem dys­kry­mi­na­cji lub nawet cał­ko­wi­te­go odrzu­ce­nia dziec­ka przez rówie­śni­ków. W dziec­ku będzie nara­stał bunt, któ­ry zupeł­nie nie­po­trzeb­nie może być powo­dem rodzin­nych kon­flik­tów. Tak czy owak, każ­dy rodzic musi być przy­go­to­wa­ny na taki moment, kie­dy jego dziec­ko zacznie się inte­re­so­wać tele­wi­zją, kom­pu­te­rem czy komór­ką. Prę­dzej czy póź­niej w życiu nasze­go dziec­ka poja­wi się inter­net i media spo­łecz­no­ścio­we… Stąd war­to mieć w zana­drzu kil­ka mądrych pomy­słów na wspól­ne spę­dza­nie cza­su w gro­nie rodzi­ny, zna­jo­mych i przy­ja­ciół. Dla­te­go war­to mieć na oku nie­zwy­kłą ksią­żecz­kę Kum­plo­Bo­ok — Dogryw­ka! Dzie­cia­ki z pew­no­ścią będą zachwy­co­ne!

 

Kumplobook dogrywka

 

KumploBook — Dogrywka! Uwaga to wkręca!

Ksią­żecz­ka Kum­plo­Bo­ok — Dogryw­ka, to w zasa­dzie bru­lion z pro­po­zy­cją aż 43 róż­nych zabaw, gier i aktyw­no­sci dla dzie­cia­ków. W zaba­wie mogą uczest­ni­czyć jed­no­cze­śnie dwie oso­by, któ­re wspól­nie zapeł­nia­ją stro­ny tego nie­zwy­kłe­go bru­lio­nu.
Naszym zda­niem Kum­plo­Bo­ok — Dogryw­ka! Książ­ka dla praw­dzi­wych przy­ja­ciół może się podo­bać dzie­cia­kom w róż­nym wie­ku. Gry i zaba­wy są bar­dzo zróż­ni­co­wa­ne, od bar­dzo pro­stych do cał­kiem trud­nych, więc może to być zna­ko­mi­ta roz­ryw­ka nie tyl­ko dla nasto­lat­ków. Faj­na gra­fi­ka i nie­kon­wen­cjo­nal­ne pro­po­zy­cje zabaw wcią­ga­ją lepiej niż nie jed­na gra kom­pu­te­ro­wa!

 

Kumplobook dogrywka

 

Kumplobook dogrywka

 

Kumplobook dogrywka

 

Kumplobook dogrywka

 

Kumplobook dogrywka

 

Kumplobook dogrywka

 

Dziecko poznaje zabawy rodziców…

Kum­plo­Bo­ok — Dogryw­ka! to tak­że sta­re i dobrze zna­ne zaba­wy z dzie­ciń­stwa nie­jed­ne­go rodzi­ca. To świet­ny moment, aby poka­zać, że rodzi­ce też kie­dyś byli dzie­cia­ka­mi!

 

Kumplobook dogrywka

 

Kumplobook dogrywka

 

Kumplobook dogrywka

 

Relaks gwarantowany, ale…

Naszym zda­niem Kum­plo­Bo­ok — Dogryw­ka! Książ­ka dla praw­dzi­wych przy­ja­ciół to napraw­dę cał­kiem faj­na pro­po­zy­cja roz­ryw­ki i… cie­ka­wy spo­sób na nudę. Spo­ra daw­ka humo­ru, zada­nia pobu­dza­ją­ce wyobraź­nię i kre­atyw­ność to spo­re atu­ty tej książ­ki. Przy­ja­ciel jest tutaj real­ny a nie wir­tu­al­ny, emo­cje zaś praw­dzi­we a nie sztucz­nie wykre­owa­ne. Zamiast oglą­da­nia emo­ti­ko­nów dziec­ko sły­szy praw­dzi­wy śmiech a zamiast czy­ta­nia mar­twe­go postu może doświad­czyć real­nych słow­nych inte­rak­cji.

 

Kumplobook dogrywka

 

Kumplobook dogrywka

 

Kum­plo­Bo­ok — Dogryw­ka! Książ­ka dla praw­dzi­wych przy­ja­ciół to pro­po­zy­cja dla dwóch osób, stąd może to być pew­nym „zgrzy­tem” w przy­pad­ku, kie­dy w zaba­wie zechce uczest­ni­czyć wię­cej zaprzy­jaź­nio­nych dzie­cia­ków. Nasze wąt­pli­wo­ści budzi tak­że „sza­ra tona­cja” bru­lio­nu, któ­ra w pierw­szym kon­tak­cie z tą książ­ką spra­wia nie­co ponu­re wra­że­nie. Dzie­cia­ki, któ­rym zapro­po­no­wa­li­śmy prze­te­sto­wa­nie tej książ­ki, tak­że zwró­ci­ły uwa­gę na moc­no przy­ga­szo­ną kolo­ry­sty­kę. Być może przy następ­nej edy­cji war­to pomy­śleć o bar­dziej oży­wio­nych bar­wach. Gene­ral­nie jed­nak dzie­ci były zado­wo­lo­ne i świet­nie się bawi­ły, a to chy­ba naj­waż­niej­sze!

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z minu­sem.

Tekst: Joan­na Gorze­liń­ska
Gra­fi­ka: Krzysz­tof Kieł­ba­siń­ski
KUMPLOBOOK DOGRYWKA!
Książ­ka dla praw­dzi­wych PRZYJACIÓŁ

ISBN 978–83-280‑4255‑1
Wydaw­nic­two Wil­ga 2017

Wydawnictwo wilga

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *