Świat baśni czyli Memory na 3 sposobyŚwiat Baśni czyli Memory na 3 sposoby

Baśnie są bar­dziej niż praw­dzi­we, nie dla­tego iż mówią nam, że is­tnieją smo­ki, ale że uświada­miają, iż smo­ki można po­konać
/Gilbert Keith Chesterton/

 

Wie­cie, że w nie­któ­rych regio­nach nasze­go kra­ju, głow­nie w Wiel­ko­pol­sce i na Ślą­sku, nad­cho­dzą­ce Świę­ta Wiel­ka­noc­ne, nie mogą się odbyć jeże­li dzie­ci nie otrzy­ma­ją tzw. poda­run­ku od Zającz­ka?! W Kra­ko­wie zwy­czaj ten jest mało zna­ny, ale kto wie może wkrót­ce i u nas będzie to wiel­ka atrak­cja. Tak czy owak, nie­za­leż­nie od powo­du, dzie­ci war­to obda­ro­wy­wać faj­ny­mi i przede wszyst­kim mądry­mi pre­zen­ta­mi!
Jeże­li szu­ka­cie cze­goś napraw­dę cie­ka­we­go dla swo­ich malu­chów, to dziś mamy dla was małą pod­po­wiedź — Świat baśni czy­li Memo­ry na 3 spo­so­by.

 

Świat Baśni czyli Memory na 3 sposoby

 

Małe skromne pudełko a w środku prawdziwe czary


Świat baśni czy­li Memo­ry na 3 spo­so­by
to jed­na z tych gier, któ­re napraw­dę zachwy­ca­ją! Małe, ale bar­dzo solid­ne pudeł­ko o sto­no­wa­nych kolo­rach kry­je w sobie praw­dzi­we cudeń­ka — 20 dużych kart (11 x 11 cm) o nie­sa­mo­wi­tej gra­fi­ce. Pani Mar­ta Szu­dy­ga, wycza­ro­wa­ła baśnio­wych boha­te­rów — wróż­ki, elfy, smo­ki, ryce­rzy i inne fan­ta­stycz­ne posta­cie, któ­re prze­no­szą gra­czy do zacza­ro­wa­ne­go świa­ta. Te kar­ty same w sobie są po pro­stu pięk­ne!

 

Świat Baśni czyli Memory na 3 sposoby

 

Świat Baśni czyli Memory na 3 sposoby

 

Świat Baśni czyli Memory na 3 sposoby

 

Piękno w trzech odsłonach

Świat baśni czy­li Memo­ry na 3 spo­so­by to nie jest takie zwy­kłe memo­ry! To trzy warian­ty gry o rosną­cym stop­niu trud­no­ści, któ­re wcią­ga­ją do zaba­wy nie tyl­ko dzie­ci w każ­dym wie­ku i o róż­nych tem­pe­ra­men­tach, ale sta­no­wią świet­ny spo­sób na wspól­ne rodzin­ne spę­dza­nie cza­su.

 

Odsłona pierwsza — „Pamięć” czyli… Mamo! Tato! Mam już 2 lata…

To naj­prost­sza for­ma gry, któ­ra świet­nie spraw­dzi się w przy­pad­ku naj­młod­szych dzie­ci. Rodzi­ce powin­ni pota­so­wać kar­ty i roz­ło­żyć je na sto­le (lub pod­ło­dze) rysun­ka­mi do dołu. Etap roz­kła­da­nia kart może tak­że sta­no­wić świet­ny wstęp do dal­szej zaba­wy a przy oka­zji być ele­men­tem ćwi­cze­nia moto­ry­ki malej. Efekt ten osią­gnie­my, jeże­li pozwo­li­my aby maluch samo­dziel­nie roz­ło­żył pota­so­wa­ne kar­ty.

W zaba­wie może uczest­ni­czyć dwóch lub wię­cej gra­czy. W zaba­wie z naj­młod­szy­mi naj­le­piej spraw­dza się wariant 1 na 1 czy­li rodzic — dziec­ko. Pierw­szy gracz wybie­ra jed­ną kar­tę i odwra­ca ją obraz­kiem do góry. Następ­nie robi to samo z dru­ga dowol­na kar­tą. Jeże­li odkry­te kar­ty two­rzą parę (dwa takie same obraz­ki) to uczest­nik gry zabie­ra kar­ty. Jeże­li wybra­ne dwie kar­ty nie two­rzą pary, to wów­czas odwra­ca je, a zaba­wę kon­ty­nu­uje następ­ny gracz.

 

Świat Baśni czyli Memory na 3 sposoby

 

 

Odsłona druga — „Spostrzegawczość” czyli… Mamo! Tato! Jestem już bardzo samodzielny!

Świat baśni czy­li Memo­ry na 3 spo­so­by w dru­gim warian­cie prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku 4+. Pod­sta­wo­we zasa­dy gry są takie same jak w warian­cie pierw­szym tej zaba­wy. Sto­pień trud­no­ści gry zaczy­na jed­nak rosnąć, bowiem wpraw­ne oko gra­cza powin­no dostrzec, że z pozo­ru iden­tycz­na „para kart” ma pew­ne drob­ne róż­ni­ce. Zada­niem gra­cza jest zatem nie tyl­ko zna­le­zie­nie Pary kart ale tak­że wska­za­nie przy­naj­mniej jed­nej z trzech róż­nic, któ­re zosta­ły spryt­nie ukry­te na kar­tach. Jeże­li gra­czo­wi nie uda się wska­zać żad­nej róż­ni­cy, to wów­czas musi odwró­cić kar­ty obraz­ka­mi do dołu. Teraz do gry wkra­cza kolej­ny uczest­nik.

 

Świat Baśni czyli Memory na 3 sposoby

 

Odsłona trzecia- „Refleks” czyli… Mamo! Tato! Wkrótce idę do szkoły!

Tym razem mamy do czy­nie­nia z naj­bar­dziej emo­cjo­nu­ją­cym warian­tem gry, w któ­rym naj­waż­niej­szym ele­men­tem jest…szybkość i pre­cy­zja. Kie­dy gra­czo­wi uda się odszu­kać parę kart, wów­czas wszy­scy uczest­ni­cy mają za zada­nie wska­zać róż­ni­cę. W tej roz­gryw­ce wygry­wa ten kto naj­szyb­ciej wska­że wszyst­kie miej­sca, róż­nią­ce oba obraz­ki. Zaba­wa koń­czy się, gdy wszyst­kie kar­ty zosta­ną odkry­te a wygry­wa ten gracz, któ­ry ma naj­wię­cej par.

 

Świat Baśni czyli Memory na 3 sposoby

 

O życzeniach słów kilka…

Zaba­wa z dziec­kiem przy wyko­rzy­sta­niu gry Świat baśni czy­li Memo­ry na 3 spo­so­by to praw­dzi­wa przy­jem­ność! Trud­no doszu­kać się tutaj jakiś nie­do­cią­gnięć… Jedy­ne cze­go moż­na żało­wać, to fakt że tych kart jest tak mało! Naszym zda­niem kolej­ne wyda­nie tej gry koniecz­nie nale­ży wzbo­ga­cić o dodat­ko­we ilu­stra­cje! A może wydaw­cy zechcą stwo­rzyć Mega Pakiet, w któ­rym obok kart do gry znaj­dą się tak­że kolo­ro­wan­ki z wize­run­ka­mi wyko­rzy­sta­nych posta­ci i pla­kat do ozdo­bie­nia dzie­cię­ce­go poko­ju.

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z plu­sem

 

KapitanNauka.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *