Bridge smarter every game — weekendowy happening z grami karcianymi Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia krakowskiego Małego Rynku.

 

Już w ten week­end, w Kra­ko­wie, odbę­dzie się fan­ta­stycz­na, zara­ża­ją­ca pasją gra­nia, kar­cia­na akcja, hap­pe­ning Brid­ge smar­ter eve­ry game. Gra w kar­ty, w szcze­gól­no­ści w bry­dża, jest zna­ko­mi­tym spo­so­bem na roz­wój zdol­no­ści mate­ma­tycz­nych i stra­te­gicz­nych. Pol­ski Zwią­zek Bry­dża Spor­to­we­go, orga­ni­za­tor impre­zy, sta­ra się poka­zać, jak za pomo­cą kart moż­na połą­czyć roz­ryw­kę z edu­ka­cją. Poma­ga­ją mu w tym uczest­ni­cy hap­pe­nin­gu — dzie­ci z bry­dżo­wych klas gim­na­zjów.

Roz­ry­wek nie zabrak­nie: roze­gra­ny zosta­nie tur­niej bry­dża na świe­żym powie­trzu, odbę­dą się bły­ska­wicz­ne, 15-minu­to­we kur­sy nauki gry w bry­dża, oko­licz­ne pomni­ki zosta­ną obda­ro­wa­ne kar­ta­mi (cały Kra­ków gra!). Na Małym Ryn­ku będzie też moż­na obej­rzeć wysta­wę ple­ne­ro­wą odważ­nych, nowo­cze­snych pro­jek­tów kart — prac kon­kur­so­wych stu­den­tów Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie. Sobo­ta upły­nie pod zna­kiem ofi­cjal­ne­go bicia rekor­du Pol­ski w uło­że­niu naj­dłuż­sze­go węża z kart, a głów­ną atrak­cją nie­dzie­li będzie gra żywy­mi kar­ta­mi.

 

Wydarzenie jest częścią obchodów jubileuszu 70-lecia Fabryki Kart Trefl — Kraków.

 

Brid­ge smar­ter eve­ry game
3–4 czerw­ca 2017 r.
Mały Rynek w Kra­ko­wie
godz. 10.00 do 20.00
wstęp wol­ny

 
Orga­ni­za­tor: Pol­ski Zwią­zek Bry­dża Spor­to­we­go
Hono­ro­wy patro­nat: Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta Kra­ko­wa
Spon­sor stra­te­gicz­ny: Fabry­ka Kart Trefl — Kra­ków

 

Edukacja domowa

Stro­na wyda­rze­nia na Face­bo­oku:
https://www.facebook.com/events/229990230837012/

 

Trefl Kraków

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *