III Integracyjny Piknik Rodzinny — Zaproszenieintegracyjny piknik rodzinny

Nakręć się na dobrą zabawę!

Dyrek­cja, Nauczy­cie­le, Ucznio­wie z Rodzi­ca­mi z Chrze­ści­jań­skiej Szko­ły Emma­nu­el w Kra­ko­wie mają zaszczyt zapro­sić Kra­kow­skie Rodzi­ny na III Inte­gra­cyj­ny Pik­nik Rodzin­ny.

Impre­za odbę­dzie się w sobo­tę, 25 maja 2019 w godzi­nach 13:00 — 17:00 w Par­ku Ratu­szo­wym w Kra­ko­wie (Nowa Huta). Na uczest­ni­ków Pik­ni­ku będzie cze­ka­ła moc DARMOWYCH atrak­cji — naj­więk­szą z nich będzie lote­ria fan­to­wa z bar­dzo atrak­cyj­ny­mi nagro­da­mi.
Na pik­ni­ku nie zabrak­nie też naszej eki­py! Ser­decz­nie zapra­sza­my!

 

III Integracyjny Piknik Rodzinny Szkoły Emmanuel

 

A jak dobrze bawi­li­śmy się w ubie­głym roku moż­na prze­czy­tać i zoba­czyć w naszym wpi­sie: Majo­we przy­go­dy w edu­ka­cji domo­wej — część II

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *